REGULAMIN 
SOLEO FAMILY RESORT
 1. Regulamin określa warunki i zasady zachowania osób przebywających na terenie SOLEO FAMILY RESORT oraz ogólne warunki świadczenia usług w zakresie zakwaterowania i usług innych związanych z wypoczynkiem przez Nadbałtyckie Resorty Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Rynek Sienny 2/2, 70-542 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001006552, REGON: 321473106, NIP 8513173572 oraz Nadbałtyckie Resorty Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Powstańców Śląskich 5/1, 70-100 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000917384, REGON: 389728310, NIP 9552558845 (zwanych łącznie dalej Resortem). 
 2. Każda osoba przebywająca na terenie Resortu zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Wpłata zadatku na poczet kosztów pobytu jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i Regulaminu. 
 3. Resort jest przeznaczony dla wypoczynku rodzin z dziećmi. Każda osoba przebywająca na terenie Resortu zobowiązana jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i niezakłócający pobytu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa Resortu oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony), przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, BHP i przepisów przeciwpożarowych. Każda osoba nieprzestrzegająca zasad opisanych w Regulaminie, zachowująca się w sposób niewłaściwy, wulgarny lub agresywny w stosunku do obsługi Resortu lub innych osób przebywających w Resorcie, osoba pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie terenu Resortu. W razie odmowy dobrowolnego opuszczenia terenu Resortu, osoba taka może zostać przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania prowadzonego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
 4. Każda z osób, która zawarła umowę na pobyt w Resorcie (dalej zwana Gościem), ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie Resortu, jak za zachowania własne. Gość może zostać obciążony karą umowną w kwocie 2000 zł w przypadku naruszenia zasad pobytu w Resorcie przez niego lub osoby, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie Resortu. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zasad przez Gościa lub osoby, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie Resortu, dopuszcza się także możliwość rozwiązania zawartej z Gościem umowy na pobyt w Resorcie ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu. Obciążenie karą umowną nie wyłącza uprawnienia do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu Resortu, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 5. Osoby przebywające na terenie Resortu podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich w Resorcie możliwy jest tylko pod opieką dorosłych. Resort zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także zachowujących się w sposób wulgarny lub agresywny. Dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana na wniosek osoby wynajmującej domek, po wyrażeniu zgody przez kierownictwo Resortu oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty. W takim przypadku strony dopuszczają możliwość, że dodatkowe zakwaterowanie zostanie wykupione od firmy będącej operatorem Resortu i umowa w tym zakresie zostanie zawarta między Gościem a operatorem na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Wstępna rezerwacja pobytu w Resorcie następuje pod warunkiem rejestracji rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej Resortu, telefonicznie, mailowo lub w biurze Resortu oraz uiszczenia zadatku w kwocie odpowiadającej 40% wartości rezerwowanego pobytu. Pozostałe 60% opłaty za cały okres pobytu w Resorcie należy uiścić nie później 30 dni przed pierwszym dniem terminu rezerwacji. Gość przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku uiszczenia zadatku, w przypadku niewywiązania się Gościa z umowy, Resort może od umowy odstąpić i zadatek zatrzymać bez wyznaczania Gościowi dodatkowego terminu do wykonania umowy. Resort odstąpi od umowy w przypadku nieuiszczenia całej opłaty najpóźniej do 14 dnia przed pierwszym dniem terminu rezerwacji; Nie wyklucza to wcześniejszego odstąpienia od umowy w przypadku nieuiszczenia całej ceny mimo upływu terminu zapłaty, jeżeli z oświadczeń Gościa będzie wynikał brak zamiaru uiszczenia opłaty.
 7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Resortu, spowodowane nie z winy Resortu, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. W przypadku zarezerwowania pobytu w Apartamencie Familijnym (dwa domki ze wspólnym tarasem) nie jest możliwa częściowa rezygnacja z pobytu obejmująca jeden z zarezerwowanych domków współtworzących Apartament Familijny. Apartament Familijny stanowi przedmiot jednej umowy, udostępniany jedynie w całości. W każdym wypadku przyjeżdżające goście obciążani są opłatą za wynajem całego Apartamentu Familijnego.
 8. W celu zachowania możliwości uzyskania zwrotu wpłaconego zadatku lub całej uiszczonej opłaty (w zależności od tego, w jakim zakresie Gość przedpłacił pobyt), zamiar rezygnacji z zarezerwowanego pobytu należy zgłosić pisemnie lub mailowo co najmniej na 30 dni przed pierwszym dniem terminu rezerwacji. Resort zwróci Gościowi uiszczony zadatek lub całą opłatę za rezerwację pod warunkiem, że zdoła wynająć te same pomieszczenia tym samym terminie na warunkach nie gorszych niż wynikające z odwołanej rezerwacji; w takim przypadku Resortowi należy się opłata manipulacyjna w kwocie 200 zł, która zostanie potrącona ze zwracanego zadatku.  
 9. Najpóźniej 30 dni przed pierwszym dniem terminu rezerwacji Gość może jednorazowo zgłosić prośbę o zmianę terminu rezerwacji w innym dostępnym terminie roku kalendarzowym pierwszej rezerwacji, pod warunkiem, że ilość dni zmienionej rezerwacji będzie nie krótsza od pierwotnej. W przypadku, gdyby zmiana terminu rezerwacji wiązała się z obniżeniem lub podwyższeniem opłaty zgodnie z Cennikiem Resortu, strona zobowiązana do uzupełnienia opłaty lub częściowego jej zwrotu dokona tego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od potwierdzenia zmiany rezerwacji. Rabaty i gratisy wynikające z pierwszej rezerwacji nie przechodzą na nową rezerwację, jeśli nie zostały przez Resort przewidziane w nowym terminie rezerwacji. 
 10.  Jeżeli w przypadku określonym w pkt 9 nie dojdzie do uzgodnienia nowego terminu rezerwacji:
  a.    Gość może najpóźniej do upływu terminu uzupełnienia całej opłaty zaproponować inną osobę, która przejmie jego rezerwację, która opłaci cały 100% opłaty za pobyt z zachowaniem tego terminu. Wówczas w terminie 14 dni od uzyskania tej zapłaty Resort zwróci zadatek;
  b.    Resort znajdzie osobę, która przejmie rezerwację Gościa. W takim przypadku zwrot zadatku nastąpi w terminie 14 dni od dnia opłacenia 100% opłaty przez osobę przejmującą rezerwację; w takim przypadku Resortowi należy się opłata manipulacyjna w kwocie 200 zł, która zostanie potrącona ze zwracanego zadatku.  
 11. W przypadku woli Gościa rezygnacji z zarezerwowanego, w pełni opłaconego, pobytu zgłoszonej później niż 30 dni przed pierwszym dniem terminu rezerwacji warunki rozwiązania umowy z przyczyn nieleżących po stronie Resortu mogą zostać indywidualnie uzgodnione pod warunkiem wyrażenia przez Gościa zgody na zaoferowanie przedmiotu jego rezerwacji innej osobie. Postanowienia niniejszego punktu nie kreują po stronie Gościa jakichkolwiek roszczeń, zaś ewentualne porozumienie będzie wynikiem indywidualnych uzgodnień. 
 12. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Osoby odwiedzające osoby przebywające w Resorcie mogą przebywać na terenie Resortu w godz. od 8:00 do 22:00. 
 14. Na terenie Resortu obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00. 
 15. W całym roku kalendarzowym obowiązuje dopłata za zużycie energii elektrycznej według wskazań podliczników umieszczonych w każdym domku według stawki ENEA. 
 16. Goście korzystający z apartamentów A1 - A8 oraz domków D14 - D16, D20-D22, C1 – C15 oraz V1-V4 mogą korzystać z miejsc parkingowych na niestrzeżonym parkingu wewnętrznym. Goście korzystający z domków D1 - D12, B1 - B12, D17 – D19 oraz D23 – D32 mogą korzystać z zewnętrznych miejsc parkingowych. Domki V5 – V8 korzystają z dodatkowo płatnych niestrzeżonych miejsc parkingowych przy domku. Opłaty za parking wynikają z Cennika Resortu. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez obsługę Resortu. Przy zameldowaniu właściciel pojazdu jest zobowiązany do podania numeru rejestracyjnego w celu możliwości jego identyfikacji. W przypadku zaparkowania samochodu poza miejscem wyznaczonym na właściciela pojazdu może zostać nałożona każdorazowo opłata karna w wysokości 150 zł.
 17. Resort nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu Resortu, ani za kradzież jakiekolwiek rzeczy pozostawionej w pojeździe. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa teren parkingu jest monitorowany. 
 18. Przy rozpoczęciu pobytu Gość jest zobowiązany do sprawdzenia stanu wyposażenia domku i potwierdzenia zgodności wyposażenia z wykazem. Brak jakichkolwiek uwag uważa się za potwierdzenie kompletności wyposażenia i jego zgodności z wykazem. Gość ponosi odpowiedzialność za braki i uszkodzenia wyposażenia domku powstałe w trakcie jego użytkowania. Osoby niszczące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone szkody. Gość, przed opuszczeniem Resortu zobowiązany jest do rozliczenia się ze stanu i wyposażenia domku. W przypadku rezerwacji Apartamentów Dwupoziomowych SUPERIOR przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja zabezpieczająca w kwocie 500 zł; w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych przez Gościa lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność kwota ta zostanie przeznaczona na naprawienie powstałej szkody. 
 19. Przy każdorazowym opuszczaniu domku Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi na klucz. Uprasza się o właściwe zabezpieczenia i przechowywanie rzeczy osobistych, w szczególności rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ Resort nie odpowiada za ich zaginięcie. Resort nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Resortu. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich posiadaczach.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. W razie naruszenia opisanego zakazu, Resort uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu Resortu, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 21. Przed opuszczeniem Resortu należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci. 
 22. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę Resortu z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów przeciwpożarowych. Pozostawienie bez nadzoru grilli lub ognisk może powodować konfiskatę sprzętu do depozytu oraz naliczenie kary umownej w wysokości 150 zł za każde stwierdzone zdarzenie.
 23.  W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie Resortu powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami przeciwpożarowymi. 
 24. Palenie wyrobów tytoniowych lub e-papierosów na terenie Resortu możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. W szczególności zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub e-papierosów w domkach oraz na tarasach. Każdorazowe naruszenie tego zakazu uprawnia Resort do naliczenia kary umownej w wysokości 1000 zł.
 25. Z uwagi na poszanowanie prawa do odpoczynku wszystkich Gości, zabrania się głośnego słuchania muzyki na zewnątrz domków, w tym używania jakichkolwiek urządzeń nagłaśniających. Zakaz ten odnosi się do wszystkich osób przebywających na terenie Resortu. Naruszenie tego zakazu może prowadzić do naliczenia kary umownej w kwocie 2000 zł. Obciążenie karą umowną z tytułu opisanego w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia Resortu do natychmiastowego rozwiązania umowy z gościem i nakazania opuszczenia terenu Resortu, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 26. W Resorcie nie jest dopuszczalny pobyt zwierząt. Zakaz ten odnosi się do wszystkich osób przebywających na terenie Resortu. Naruszenie tego zakazu może prowadzić do naliczenia kary umownej w kwocie 2000 zł. Obciążenie karą umowną z tytułu opisanego w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia Resortu do natychmiastowego rozwiązania umowy z gościem i nakazania opuszczenia terenu Resortu, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
 27. W trakcie pobytu w Resorcie, informacje dotyczące umowy, w tym również oświadczenia o naliczeniu kary umownej lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie zapisów Regulaminu, kierowane będą w formie korespondencji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w karcie gościa albo przy dokonywaniu rezerwacji i uznawane za skutecznie doręczone w dniu następującym pod dacie ich wysłania. 
 28. Basen zewnętrzny czynny jest w zależności od warunków atmosferycznych. Woda w basenie jest ogrzewana, w przypadku, gdy średniotygodniowa temperatura powietrzna w nocy jest nie niższa niż 14 stopni Celsjusza.
 29. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw i innych atrakcji posadowionych na terenie Resortu wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych i na wyłączną ich odpowiedzialność. Opiekunowie prawni dzieci odpowiadają za przestrzeganie przez dzieci ustanowionych zasad korzystania z atrakcji. W sali zabaw mogą przebywać i brać udział w animacjach dzieci w każdym wieku, ale przy czym dzieci poniżej 4 roku życia muszą pozostawać pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
 30. W przypadku odmowy opuszczenia Resortu przez Gościa, z którym rozwiązana została umowa w sytuacjach opisanych w Regulaminie, Gość taki może zostać obciążony karą umowną w kwocie po 2000 zł za każdy dzień bezumownego pobytu w Resorcie, nie więcej jednak niż 20.000 zł .
 31. Wybrane części terenu Resortu są monitorowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz.
 32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na terenie Resortu należy stosować się do wskazówek i poleceń obsługi Resortu. 
 33. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio i niezwłocznie obsłudze Resortu. Reklamacja powin-na być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w formie pisemnej (nie później niż następne-go dnia od jej zaistnienia).
 34. Regulamin wchodzi w życie od 18.10.2022 roku.

 

REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z BEZPIECZNEJ WODNEJ STREFY ZABAW AQUA FUN W SOLEO FAMILY RESORT W REWALU
 1. Bezpieczna wodna strefa zabaw AQUA FUN (dalej zwana STREFĄ) udostępniona jest do korzystania wyłącznie dla osób zamieszkałych w SOLEO Family Resort w Rewalu.
 2. Korzystanie z urządzeń wchodzących w skład Strefy: niestrzeżonego basenu przydomowego, atrakcji wodnych, obiektów i urządzeń odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Gości.
 3. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Strefy wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów prawnych. W każdym wypadku rodzic lub opiekun prawny ponoszą odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za ich bezpieczeństwo, zachowanie zgodne z niniejszym Regulaminem oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 4. Basen zewnętrzny czynny jest w zależności od warunków atmosferycznych. Woda w basenie jest ogrzewana, w przypadku gdy średniotygodniowa temperatura powietrzna w nocy jest nie niższa niż 14 stopni Celsjusza.
 5. Resort nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie strojów kąpielowych podczas korzystania z urządzeń wchodzących w skład Strefy.
 6. Dzieci do lat 3 korzystające ze Strefy muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli. Zabrania się kąpieli nago.
 7. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia  powinny korzystać ze Strefy ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). Szczególną ostrożność powinny zachować także osoby uczulone na ugryzienia owadów itp. Zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, a w szczególności: chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, oraz osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 8. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania w Strefie w okularach korekcyjnych, lub przeciwsłonecznych  okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 9. Zakazany jest wstęp osobom nietrzeźwym oraz pod wpływem środków odurzających lub innych środków o podobnym działaniu.
 10. Zabrania się używania strojów i przedmiotów z widocznymi zabrudzeniami, lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą.
 11. Na terenie Strefy zabrania się głośnego słuchania muzyki, w tym używania jakichkolwiek urządzeń nagłaśniających.
 12. Zabrania się skakania do wody, biegania, popychania i wrzucania do wody, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników Strefy.
 13. Osoba korzystająca z basenu, która z jakichkolwiek przyczyn spowoduje zabrudzenie wody w basenie zobowiązana jest do pokrycia kosztów wymiany wody w basenie oraz pokrycia ewentualnych innych strat poniesionych przez Resort w związku z czasowym wyłączeniem Strefy z użytku.
 14. Na terenie Stefy znajduje się system monitoringu wizyjnego. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu. Administrator obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. Nagrania monitoringu wizyjnego udostępniane jest w czasie rzeczywistym w wewnętrznym systemie telewizyjnym Resortu.

 

REGULAMIN
DOKONYWANIA REZERWACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Na zasadach wynikających z Regulaminu Usługodawca to jest Nadbałtyckie Resorty Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Rynek Sienny 2/2, 70-542 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001006552, REGON: 321473106, NIP 8513173572, kapitał zakładowy 100.000 zł oraz Nadbałtyckie Resorty Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Powstańców Śląskich 5/1, 70-100 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000917384, REGON: 389728310, NIP 9552558845, kapitał zakładowy 370.000 zł świadczy drogą elektroniczną usługę rezerwacji pobytu (wynajem miejsca zakwaterowania turystycznego) w Ośrodku Wypoczynkowym SOLEO Family Resort w Rewalu, (zwanej dalej Usługą) na rzecz Gościa (osoby fizycznej dokonującej rezerwacji). Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres, warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji w ramach Usługi.
 2. Spółka Nadbałtyckie Resorty Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Powstańców Śląskich 5/1, 70-100 Szczecin, NIP 9552558845 przyjmuje płatności dotyczące rezerwacji pobytu w Apartamentach Dwupoziomowych SUPERIOR, natomiast spółka Nadbałtyckie Resorty Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Rynek Sienny 2/2, 70-542 Szczecin, NIP 8513173572 przyjmuje płatności obejmujące rezerwację pozostałych typów zakwaterowania dostępnych w Resorcie tj. Domki Standard, Domki LUX/LUX+, Apartamenty Letniskowe, Domki Garden VILLA/VILLA+, Domki LUX/LUX+ Familijne. 
 3. Warunkiem świadczenia Usługi jest: 
  • zapoznanie się przez Gościa z Regulaminem oraz akceptacja przez Gościa jego postanowień po-przez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Rezerwacyjnym;
  • złożenie przez Gościa, poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Rezerwacyjnym oświadczenia o: 
   • prawdziwości danych osobowych przekazanych Usługodawcy;
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych przekazanych Usługodawcy w celu świadczenia Usługi;
   • przyjęciu do wiadomości faktu dobrowolności podania danych osobowych w celu weryfikacji rezerwacji Gościa oraz prawach przysługujących Gościowi na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po prawidłowym wypełnieniu formularza rezerwacyjnego w ramach Systemu oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu i złożeniu oświadczeń, o których mowa w punkcie 2.
 5. Do korzystania przez Gościa z usług określonych w niniejszym Regulaminie, wymagane jest uzyska-nie połączenia z siecią Internet oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 6. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne i bezpłatne, przy czym może wiązać się z ponoszeniem przez Gościa kosztów wobec dostawcy sieci Internet, za co nie odpowiada Usługodawca.
 7. Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie przez Gościa adresu poczty elektronicznej oraz wypełnienie formularza rezerwacji udostępnionego w ramach Systemu na stronie internetowej Usługodawcy.
 8. Rezerwacja przez Gościa obejmuje następujące kroki w ramach Systemu udostępnionego na stronie internetowej Ośrodka:
  • wybór przez Gościa terminu pobytu, określenie liczby osób dorosłych oraz ewentualnej liczby dzieci ze wskazaniem ich wieku poprzez zaznaczenie odpowiedniej kategorii wiekowej w formularzu;
  • wprowadzenie przez Gościa wymaganych danych i informacji za pomocą formularza rezerwacji, a w szczególności imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail i numeru telefonu kontaktowego;
  • potwierdzenie przez Gościa zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz złożenie wymaganych oświadczeń; niepotwierdzenie przez Gościa zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz nie-złożenie wymaganych oświadczeń powoduje uniemożliwienie kontynuowania procedury rezerwacji;
  • po wpisaniu danych rezerwacyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Gość otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Gościa wiadomość obejmującą potwierdzenie założenia rezerwacji zawierającą podsumowanie zamówienia oraz numer rezerwacji wraz z warunkami płatności;
  • dokonanie wpłaty zadatku na poczet kosztów pobytu określonej na podstawie cennika on-line (dostępnego na stronie internetowej) w terminie do 3 dni roboczych od złożenia rezerwacji; dzień płatności stanowi dzień obciążenia rachunku bankowego Gościa; Usługodawca może udostępnić dokonywanie płatności za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz system płatności tpay.
  • w przypadku rezerwacji poniżej 7 dni liczonych do dnia wskazanego w rezerwacji terminu przyjazdu Gościa należy dokonać wpłaty zadatku za pobyt najpóźniej następnego dnia po dniu dokonania rezerwacji, przy czym w przypadku przelewów elektronicznych, za dzień dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Gościa;
  • numer konta bankowego, na który należy dokonać przelewu oraz kwota zostaną podane Gościowi w przesłanej wiadomości obejmującej potwierdzenie założenia rezerwacji, rezerwacja nie będzie skuteczna i potwierdzona w przypadku braku wpłaty w określonych powyżej terminach
  • z momentem opłacenia rezerwacji rezerwację uważa się za dokonaną, do tego czasu rezerwacja jest traktowana jako tymczasowa i po braku odnotowania wpłaty zadatku we wskazanym terminie zo-stanie anulowana;
  • Gość zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zmianie statusu rezerwacji na gwarantowaną po dokonaniu wpłaty zadatku lub na anulowaną po braku odnotowania wpłaty w wymaganym terminie.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc w Ośrodku w zakreślonym przez Gościa terminie. W takim przypadku, Gość otrzyma niezwłocznie telefoniczną informację o braku możliwości dokonania rezerwacji. 
 10. Brak dokonania wpłaty zadatku równoznaczny jest z anulowaniem rezerwacji przez Gościa. 
 11. Zmiana rezerwacji przez Gościa może nastąpić poprzez przesłanie drogą elektroniczną do Usługodawcy informacji o modyfikacji rezerwacji, w której należy zawrzeć szczegółowo informacje dotyczącą modyfikacji, dodatkowo informacja musi zawierać imię i nazwisko osoby rezerwującej oraz numer rezerwacji nadany podczas jej założenia albo drogą telefoniczną poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą .
 12. Po wysłaniu prośby o modyfikację, Usługodawca skontaktuje się z Gościem w celu poinformowania o statusie modyfikacji.
 13. Prośby o modyfikacje rezerwacji są rozpatrywane w terminie nie krótszym jak 14 dni od planowanego przyjazdu Gościa. 
 14. Brak możliwości dokonania modyfikacji rezerwacji nie jest równoznaczny z jej anulowaniem.
 15.  W związku ze świadczeniem Usługi opisanej w Regulaminie, Usługodawca zobowiązany jest do: 
  • przestrzegania postanowień Regulaminu;
  • świadczenia Usługi z należytą starannością.
 16. W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi lub wskutek awarii uniemożliwiającej jej realizację, Usługodawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności Systemu. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Gościa z Usługi oraz jakiejkolwiek szkody Gościa spowodowanej brakiem dostępu do Systemu, awarią łączy telekomunikacyjnych.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Gościa, który naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
 18. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi spowodowaną przyczynami technicznymi, konserwacyjnymi wobec Systemu oraz leżącymi po stronie Gościa lub podmiotu trzeciego.
 19. W związku z korzystaniem z Usługi, Gość zobowiązany jest do:
  • przestrzegania postanowień Regulaminu;
  • przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej;
  • prawidłowego określenia danych Gościa, w tym w szczególności wymaganych w trakcie rezerwacji;
  • niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi;
  • nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu lub systemów komputerowych osób trzecich;
  • niewykorzystywania Systemu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z internetu lub naruszających prawa osób trzecich.
 20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 21. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z błędów przy dokonaniu rezerwacji przez Gościa.
 22. Gość ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Gościa, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z na-stępujących zdarzeń:
  • naruszenia przez Gościa jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu;
  • niewłaściwego korzystania przez Gościa z Systemu, w szczególności korzystania z Systemu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w ramach Regulaminu;
  • braku zabezpieczenia systemów informatycznych Gościa.
 23. Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Gościowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Gościa z Usługi, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:
  • zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu Usługi lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Gościa;
  • wprowadzeniem do systemu informatycznego Gościa jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Gościa.
 24. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Gościowi w związku z wadami (usterkami) Systemu, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usługi spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) Systemu lub jakiegokolwiek jego elementu.
 25. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 26. Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Gościowi umyślnie.
 27. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: rezerwacje@soleo-resort.pl
 28. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Gościa: imię, nazwisko, adres Gościa, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.
 29. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy, na warunkach opisanych powyżej.
 30. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 21 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Gościowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Gościa.
 31. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Gościa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w ust. 4 biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.
 32. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 33. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie. 
 34. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 35. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 36. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych po dniu 17.10.2022 roku

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument wyjaśnia, jakie informacje na temat Gości są zbierane w związku z wypoczynkiem w SOLEO Family Resort w Rewalu (dalej zwanym „Resortem”), prowadzonym przez Nadbałtyckie Resorty Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Rynek Sienny 2/2. Wyjaśnia on także, jak wykorzystywane są te informacje i jak są chronione. Znajdują się w nim również wyjaśnienia dotyczące praw przysługujących Gościom w związku z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych.

                                                                                                      

Przetwarzanie danych osobowych Gości jest niezbędne dla wypoczynku w Resorcie. Do przetwarzania części z nich jesteśmy zobligowani na mocy przepisów prawa, w pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne, zaś zgoda Gościa może być w każdym czasie cofnięta. Jeżeli zaistnieje możliwość lub potrzeba przetwarzania danych osobowych Gości do jakichkolwiek innych celów, w pierwszej kolejności wystąpimy o udzielnie przez Państwa stosownej zgody.

 

Nie udostępniamy danych osobowych Gości jakimkolwiek innym podmiotom dla realizacji ich celów marketingowych. Szanujemy Państwa prawo do prywatności i przetwarzamy dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”). 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osoby wypoczywającej w SOLEO Family Resort w Rewalu, zwanej dalej „Gościem”, jest Nadbałtyckie Resorty Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Rynek Sienny 2/2, 70-542 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001006552, REGON: 321473106, NIP 8513173572, zwana dalej „Spółką”.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Gościa są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”).
 2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Administratorem umowy o świadczenie usług hotelarskich i innych usług z nimi związanych („Umowa”).
 3. Cele przetwarzania danych osobowych Gościa są następujące:
 • 1) należyte wykonanie Umowy lub podjęcie innych działań na żądanie Gościa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
  1. świadczenie usług hotelarskich lub innych usług na życzenie Gościa,
  2. obsługi roszczeń Gości, związanych z zawartą Umową,
 • 2) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
  1. dopełnienie obowiązków podatkowych,
  2. dopełnienie obowiązków administracyjnych,
 • 3) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  1. ustalenie i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą Umową,
  2. stosowanie monitoringu wizyjnego, wykorzystywanego u Administratora celem zapewnienia bezpieczeństwa Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Administratora lub w jego okolicy, a także celem ochrony mienia,
  3. badanie preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, w celu analizy jakości świadczonych przez Administrator usług,
  4. tworzenie analiz lub statystyk dla celów marketingowych oraz w celu optymalizacji i personalizacji ofert Administratora,
 • 4) cele marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – na podstawie zgody Gościa:
  1. wysyłka newsletterów,
  2. wysyłka materiałów promocyjnych lub reklamowych.

4. Administrator dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w celu realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora na prywatność Gościa. Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii). Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez sklep preferencji Użytkowników. Ocena ta doprowadziła Administrator do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Administrator usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi na rzecz Gościa, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.

Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

Dane Gości przetwarzane dla celów wypełniania obowiązków podatkowych lub ewidencyjnych będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji umowy, zaś w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego − przez czas trwania takiego postępowania.

Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przetwarzane do czasu cofnięcia odpowiednich zgód.

 

Przekazywanie danych osobowych i uzyskiwanie danych od podmiotów trzecich

Administrator informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. organom administracji publicznej,
 2. firmom księgowym współpracującym z Administratorem,
 3. kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem,
 4. firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Administratorem,
 5. firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,
 6. firmom kurierskim i pocztowym,
 7. biurom podróży.

W przypadku zarezerwowania noclegu u Administratora za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Administratora przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. 
O dokładnym źródle, z którego Administrator pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.

Dane osobowe Gościa nie będą przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Administratorem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

 

Prawa Gości względem przetwarzania danych osobowych

Każdemu z Gości przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych przez danych oraz o kopię danych,
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do usunięcia danych przetwarzanych w sposób bezpodstawny lub w przypadku gdy dane nie są niezbędne Administrator do celów dla których zostały zebrane,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzania danych osobowych jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Wskazane uprawnienia Gość może zrealizować poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Administrator jest uprawniony do uwierzytelnienia tożsamości osoby, od której oświadczenie pochodzi.

Możliwość skorzystania przez Gościa z danego uprawnienia zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych.

Szczególnym uprawnieniem jest prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, które może być zrealizowane w dowolnym momencie i obliguje Administratora do zaprzestania przetwarzania danych do tego celu.

Ponadto każdemu Gościowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Zabezpieczenia

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Polityka Cookies:

1.    Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2.    Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • marketingowych (remarketing)
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
 • zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

3.    Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
4.    Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5.    Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

Tytuł Projektu: „ Wprowadzenie na rynek unikatowej oferty turystycznej przez Nadbałtyckie Resorty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Wartość projektu: 4 428 615,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 3 600 500,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 1 980 275,00

Termin realizacji projektu - 01.04.2021-31.12.2023


Cel projektu: stworzenie innowacyjnego w skali europejskiej ośrodka turystycznego bazującego na turystyce aktywnej, w tym specjalistycznej.

Efekty projektu: powstanie kompleksu turystycznego bazującego na połączeniu gry w golfa z innowacyjnymi formami turystyki aktywnej. Powstały kompleks będzie obejmował takie elementy jak:

 1. 15 domków przeznaczonych pod zakwaterowanie o średnim i wysokim standardzie;
 2. wyposażenie domków;
 3. mini golf wykonany w stylu adventure golf;
 4. symulator do golfa raz z dedykowanym obiektem;
 5. zestawy golfowe dla dzieci i dorosłych - 4 zestawy;
 6. infrastruktura dla dzieci: wielofunkcyjny plac zabaw oraz małpi gaj;
 7. sprzęt sportowo-rekreacyjny: rowery - 20 szt. oraz motorówka;
 8. wyposażenie do przeciwdziałania pandemii COVID-19;
 9. instalacja fotowoltaiczna o mocy do 10 KWp;
 10. oprogramowanie do zarządzania obiektem i atrakcjami wraz z serwerem;
 11. zagospodarowanie terenu;
 12. urządzenia konwencjonalne źródła energii; 
 13. stanowisko do ładowania samochodów z dostosowaniem terenu oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji;
 14. stanowisko dla rowerów;
 15. rowery elektryczne;
 16. stacja do ładowania rowerów elektrycznych;
 17. melex

chcesz spędzić wakacje w rewalu? skorzystaj z naszej oferty!

zarezerwuj teraz!

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X